Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 01.06.2020

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku umieszczona została informacja dotycząca zamierzenia: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dębica-Żyraków 16" "

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 01.06.2020

Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 106712R w km 0+000 - 0+368 w miejscowości Żyraków"

29 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Obwieszczenie - 27.05.2019

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku umieszczona została informacja dotycząca zamierzenia: "Budowa parkingu naczep samochodowych z budynkiem serwisowym ..."

29 maja 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie - 27.05.2019

Zarządzenie 48/2020

Zarządzenie AO.0050.48.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

29 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 48/2020

Zarządzenie 47/2020

Zarządzenie AO.0050.47.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 47/2020

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Sprawozdania finansowe Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie

II kwartał 2020

27 maja 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdania finansowe za 2019 rok

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020-2022.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2019.
 20. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019 rok”.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 22. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

22 maja 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Zarządzenie 26/2020

Zarządzenie AO.0050.26.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 26/2020

Zarządzenie 19/2020

Zarządzenie AO.0050.19.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.03.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 19/2020