Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 104a/2019

Zarządzenie 104a/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2019

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Zasów, należącej do Gminy Żyraków na okres 1 roku.

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 104a/2019

Zarządzenie 113/2019

Zarządzenie 113/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 113/2019

Zarządzenie 112/2019

Zarządzenie 112/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Zawierzbie

20 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 112/2019

Zarządzenie 115/2019

Zarządzenie 115/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie:przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 115/2019

Zarządzenie 114/2019

Zarządzenie 114/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2019

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2020 rok.

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 114/2019

Obwieszczenie z dnia 19.11.2019

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dębica-Żyraków" 16"
19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 19.11.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Bobrowa

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Zasów

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania u wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/91/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojedzie do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. 
 12. Wolne wnioski i zapytania. 
 13. Zamknięcie sesji.                                 

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie. 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wybranej inwestycji (szatnia dla sportowców w Żyrakowie).
 3. Analiza budżetu gminy na 2020 r.
 4. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r.
 6. Sprawy bieżące. 
 7. Zamknięcie posiedzenia. 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko




18 listopada 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E