Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium, z wykonania budżetu za 2022 rok.
  3. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg i chodników.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

30 maja 2023
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Raport za 2022 rok

29 maja 2023
Czytaj więcej o: Raport za 2022 rok

Zarządzenie 79/2023

Zarządzenie AO.0050.79.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Żyraków

27 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 79/2023

Zarządzenie 78/2023

Zarządzenie AO.0050.78.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Żyraków za 2022 rok

26 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 78/2023

Sesja XLV

Uchwały XLV

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 18 maja 2023 r.

26 maja 2023
Czytaj więcej o: Sesja XLV

Informacja meteo z dnia 26-05-2023

Informacja meteo

26 maja 2023
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 26-05-2023

Zawiadomienie IiGK.6220.8.2023

Obwieszczenie

"Budowa budynku produkcyjno magazynowego z częścią biurowo socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stanowiącą zakład produkcji opakowań..."

25 maja 2023
Czytaj więcej o: Zawiadomienie IiGK.6220.8.2023

Zarządzenie 77/2023

Zarządzenie AO.0050.77.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

25 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 77/2023

Sprawozdanie

Sprawozdanie

z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok"

24 maja 2023
Czytaj więcej o: Sprawozdanie

Zarządzenie 75/2023

Zarządzenie AO.0050.75.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

24 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 75/2023