O G Ł O S Z E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2021

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godz. 1430 w  hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyraków na lata 2021-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyraków na lata 2021-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszarów: "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312-14+487 w miejscowości Róża i Zasów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyraków do wspólnej realizacji wraz z Gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
  w Jaśle, Projektu pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2020.
 15. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie sesji.                                                   

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

   Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-05-06
Data publikacji:2021-05-06
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:476