O G Ł O S Z E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2021

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek)
o godz. 1400 w
  hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2020 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2020 r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 17. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020 r.”.
 18. Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 19. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-06-10
Data publikacji:2021-06-10
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:383