Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 14.06.2019

Obwieszczenie

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica - granica powiatu - Zdziarzec w km 10+312 - 14+487 w miejscowości Róża i Zasów..."

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 14.06.2019

Zapytanie ofertowe - analiza ryzyka dla ujęć wody

Zapytanie ofertowe

"Analiza ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Żyraków" w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody w Żyrakowie, Nagoszynie i Woli Wielkiej wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - analiza ryzyka dla ujęć wody

Protokół Nr VI/2019

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr VI/2019

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Straszęcinie

Ogłoszenie o zamówieniu

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Straszęcinie

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Straszęcinie

Informacja - Wody Polskie

Informacja

Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

11 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Informacja - Wody Polskie

Przebudowa kuchni w szkole podstawowej w Zasowie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa kuchni w szkole podstawowej w Zasowie

11 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa kuchni w szkole podstawowej w Zasowie

Obwieszczenie z dnia 10.06.2019

Obwieszczenie

"Instalacja do powierzchniowej obróbki metali na działce nr ewid. 1768, obręb 0001 Bobrowa, w miejscowości Bobrowa, gmina Żyraków..."

10 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 10.06.2019

Przebudowa kuchni w szkole podstawowej w Zasowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa kuchni w szkole podstawowej w Zasowie

10 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa kuchni w szkole podstawowej w Zasowie

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek)
o godz. 800 
Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2018 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków  i sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Żyraków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Góra Motyczna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2018
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za rok 2018.
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

7 czerwca 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola umorzeń podatkowych za 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

 

7 czerwca 2019
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E