Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-06

Informuję, że w dniu 8 maja 2020 r. (piątek)  
o godz.  14.30 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 3. wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości
 4. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 5. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Obwieszczenie RDOS

2020-04-14

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-02-18

Informuję, że w dniu 25 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbędzie się Sesja Rady Gminy w Żyrakowie. 

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków. 
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów: „Skarpa”, „Przy drodze”, i „Przy Wisłoce” w miejscowości Żyraków. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 14. Wolne wnioski i zapytania. 
 15. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca Rady Gminy
 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-02-12

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2019.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-02-12

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
  a) realizacji zadań za 2019 rok.
  b) zadania na 2020 rok.
  c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
  d) mapa zagrożeń.
 3. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 4. Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:
  a) zagrożenia pożarowe.
  b) zagrożenia powodziowe.
  c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
  d) analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia
 5. Sprawy bieżące.  
 6. Zamknięcie posiedzenia.

           

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

 

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-01-24

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 15.00 w  Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pok. nr 17.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji. 
 3. Sprawy bieżące. 
 4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  

Elżbieta Drąg

 

Ogłoszenie o sesji

2019-12-20

 

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1400  Centrum Kultury  i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                         w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zasowie, należącej do Gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakupu urządzenia do masażu pneumatycznego do gabinetów rehabilitacyjnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2019/2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa                       i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok  nr II/24/18 z dnia 28.12 2018 r.
 23. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2020 rok
 24. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej  
 25. przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
 26. odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
 27. dyskusja
 28. wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
 29. głosowanie  
 30. Podjęcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
 31. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 32. głosowanie
 33. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za rok 2019. 
 34. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 35. Wolne wnioski i zapytania.
 36. Zamknięcie sesji.                                                                

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania u wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/91/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojedzie do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. 
 12. Wolne wnioski i zapytania. 
 13. Zamknięcie sesji.                                 

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie. 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wybranej inwestycji (szatnia dla sportowców w Żyrakowie).
 3. Analiza budżetu gminy na 2020 r.
 4. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r.
 6. Sprawy bieżące. 
 7. Zamknięcie posiedzenia. 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko
O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie  projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania u wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i godziny doraźnych zastępstw. 
  2. uchylenia uchwały nr IX/91/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojedzie do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.
  3. zmieniającą uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.
  4. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
  5. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 
  6. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola.  
  7. ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2020 rok.
  8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

        3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:11169