Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O G Ł O S Z E N I E

2019-10-23

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu
30 października 2019 roku (środa) o godz. 13.00  w  Centrum Kultury  i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia służebność przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Wielka.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowa pomiędzy Gminą Żyraków a osobami fizycznymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudniu 2018 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w r. szk. 2018/19.
 15. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 16. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.   

Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

Zawiadomienie

2019-10-08

Zawiadomienie

dotyczące przekazania materiałów informacyjnych

związanych ze stosowaniem szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka

O G Ł O S Z E N I E

2019-07-18

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych  Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 1430Zespole Szkół w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • przystąpienia do sporządzenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin.
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków „Terenu dawnego poligonu wojskowego – Straszęcin”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/291/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26 listopada 2009r.   
 • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 • nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Żyraków oraz Gromadą Mena (Ukraina).
 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 • zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków, a gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia
 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

  

Przewodniczący w/w
Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2019-07-18

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  
25 lipca 2019 r.
(czwartek) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Skarg Wniosków  i Petycji

Rady Gminy w Żyrakowie

Elżbieta Drąg

 

O G Ł O S Z E N I E

2019-07-18

 

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 roku (piątek)
o godz. 800 
w Zespole Szkół w Żyrakowie

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków „Terenu dawnego poligonu wojskowego – Straszęcin”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/291/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26 listopada 2009 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Żyraków oraz Gromadą Mena (Ukraina).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków, a gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

                 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-18

OGŁOSZENIE

 

    Sołtys wsi Nagoszyn zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Nagoszynie.

 

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek.
 3. Przedstawienie planu pięcioletniego zadań inwestycyjnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie regulacji mienia wiejskiego.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym dniu, w tym samym lokalu o godz. 18:15.

 

Sołtys wsi Nagoszyn

Stefania Grzyb

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-07

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek)
o godz. 800 
Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2018 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków  i sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Żyraków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Góra Motyczna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2018
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za rok 2018.
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-07

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola umorzeń podatkowych za 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

 

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-05

O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
 
Proponowany porządek obrad :

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy. Analiza cen surowców i materiałów siewnych.
3.    Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.  
4.    Sprawy bieżące.
5.    Zamknięcie posiedzenia.
 


Przewodniczący Rolnictwa Zaopatrzenia
i Budżetu
Rady Gminy w Żyrakowie
Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-05

O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 9.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
 
Proponowany porządek obrad :

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
3.    Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
4.    Sprawy bieżące.
5.    Zamknięcie posiedzenia.


.
Przewodniczący Komisji
Samorządu Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy w Żyrakowie
Tadeusz Orłowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5919