Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-07

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek)
o godz. 800 
Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2018 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków  i sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Żyraków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Góra Motyczna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2018
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za rok 2018.
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-07

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola umorzeń podatkowych za 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

 

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-05

O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
 
Proponowany porządek obrad :

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy. Analiza cen surowców i materiałów siewnych.
3.    Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.  
4.    Sprawy bieżące.
5.    Zamknięcie posiedzenia.
 


Przewodniczący Rolnictwa Zaopatrzenia
i Budżetu
Rady Gminy w Żyrakowie
Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2019-06-05

O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 9.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
 
Proponowany porządek obrad :

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
3.    Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
4.    Sprawy bieżące.
5.    Zamknięcie posiedzenia.


.
Przewodniczący Komisji
Samorządu Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego
Rady Gminy w Żyrakowie
Tadeusz Orłowski

Oferta realizacji zadania publicznego

2019-05-31

Oferta realizacja zadania publicznego

Dotoczy: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

Obwieszczenie

2019-05-31

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczona została informacja: 

O G Ł O S Z E N I E

2019-05-22

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 
29 maja 2019 r. (środa) o godz. 900 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r. 
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie Raportu o stanie Gminy Żyraków za 2018 rok.
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2019-05-22

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 7.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.  i  wydanie opinii. 
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący

 Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2019-05-22

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu  29 maja 2019 r. (środa) o godz. 715  w Centrum Kultury i Promocji
w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Pomoc społeczna- analiza sprawozdania z działalności GOPS i GKRPA za 2018r.
 3. Kultura fizyczna i turystyka - analiza sprawozdań z działalności klubów za 2018r.                      
  -przegląd obiektów sportowych, kulturalnych, bibliotek i świetlic
 4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-analiza realizacji planu za 2018r.
 5. Sprawy bieżące.

Zamknięcie posiedzenia Komisji.                             

 

Przewodniczący Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

 

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

2019-05-13

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu  20 maja 2019 roku (poniedziałek)
o godz. 1400 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Żyrakowie za 2018 rok. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia od dnia 1 września 2019 roku planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków oraz określenia granic obwodów tych szkół.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości i udziału  w  nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok”.
 12. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:11172