Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie - Komisja Rady Gminy

2019-05-13

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się
w dniu  20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Centrum Kultury  i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady gminy:

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2018 rok.
  2. w sprawie ustalenia od dnia 1 września 2019 roku planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków oraz określenia granic obwodów tych szkół.
  3. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
  4. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości i udziału w nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
  5. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
  6. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
  7. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
  8. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  9. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
  10. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok”.
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

  

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w Żyrakowie

2019-04-25

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy

 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/25/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.

 6. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 

Ogłoszenie

2019-04-23

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym:

Informacja na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żyraków.

 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

  

 

 

O G Ł O S Z E N I E

2019-03-21

O G Ł O S Z E N I E

 

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 1100 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2018.
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

 

O G Ł O S Z E N I E

2019-02-01

O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 4 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 08:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 2. Podjęcie uchwał w sprawach

  a. uchylenia Uchwały nr LVIII/481/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  b. zmiany uchwały nr XVI/105/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków"
  c. nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  d. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Zasów
  e. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Wielka
  f. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  g. wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków
  h. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn
  i. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  j. udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków 77z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  k. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa ? Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  l. nadania nazwy placowi na terenie miejscowości Wiewiórka
  m. nadanie nazwy rondu na terenie miejscowości Straszęcin
  n. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  o. wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  p. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
  q. zmiany uchwały nr III/13/14 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch


O G Ł O S Z E N I E

2018-12-20

O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 14:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy

  2. Podjęcie uchwał w sprawach

   a. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"
   b. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2019 rok
   c. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2019 rok
   d. poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
   e. utworzenie Żłobka i nadania mu statutu
   f. ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
   g. przyjęcia planu nadzoru nad Żłobkiem Gminnym w Żyrakowie
   h. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
   z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 i. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Żyraków na 2019 rok
   j. dopłaty dla odbiorców usług ? zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków
   k. wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy (tzw. projekt parasolowy)
   l. wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
   m. zmiany uchwały Budżetowej na 2018 rok nr XLIV/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

  3. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2019 rok

  4. a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
   b. przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
   c. odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
   d. dyskusja
   e. wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
   f. głosowanie
   g. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
   h. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 1. Omówienie propozycji zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 2. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za rok 2018.

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:11174