Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

Prace komisji

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2022-06-08

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawie :
 3. uchwalenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin – ETAP A
 5. dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych.
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie :
 4. Raportu o stanie gminy Żyraków za 2021 rok.
 5. projektu uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie skargi przesłanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.   

  

Przewodniczący Komisji 

Elżbieta Drąg

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 8.00 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji i działań Izb Rolniczych na terenie gminy Żyraków – zaproszenie przedstawiciela kierownictwa.
 3. Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 11.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium, ocena wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku (czwartek)  o godz. 10.00  w  Centrum Kultury i Promocji
w Woli Żyrakowskiej.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 3. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
 4. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 5. Sprawy bieżące.  
 6. Zamknięcie posiedzeń

 Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 800 w  świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania z pracy:

- CKiP w Żyrakowie

- Gminnej Biblioteki Publicznej

- Programu ochrony nad zabytkami.

- Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z funkcjonowania za 2021 rok  oraz działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

 1. Komisja wyjazdowa do placówek oświatowych na terenie gminy Żyraków.
 2. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 3. Sprawy bieżące
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2022-04-01

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół (rok szkolny 2021/2022).
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji udzielanej pomocy pedagogicznej dzieciom w bieżącym roku szkolnym (spotkanie z pedagogami lub przedstawicielami szkoły).
 4. Sprawy bieżące

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych
Rady Gminy w Żyrakowie
mgr Halina Głowacka

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559)

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-15

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 800 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.   

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza planów pracy na 2022r. CKiP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami samorządowymi za 2021 rok.
 4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych, rozwój sportu szkolnego.
 5. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji udzielanej pomocy pedagogicznej dzieciom

    w bieżącym roku szkolnym (spotkanie z pedagogami lub przedstawicielami szkoły).

 1. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 2. Sprawy bieżące
 3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-15

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola działalności bibliotek.
 3. Kontrola wydatków na OSP (zakupy, braki w poszczególnych jednostkach).
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4077