Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2020-11-27

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  01 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 1300 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”
 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 • przyjęcia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyraków na lata 2020-2025.
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2021 rok.
 • przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2021 rok.
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 • zmiany Uchwały nr XIX/215/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • przyjęcia przez Gminą Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2021.
 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 • wyznaczenia aglomeracji Straszęcin.
 • wyznaczenia aglomeracji Wola Żyrakowska.
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 • zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2020-09-21

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym::
 • analiza pisma Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Bobrowa w sprawie funkcjonowania linii fosforanowania cynkowego
 • omówienie pisma Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy dot. prośby o podjęcie działań mających na celu poprawę warunków dojazdu młodzieży do szkoły w Dębicy
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2020-09-04

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 8.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej – wydatki.
 3. Kontrola realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku.
 4. Kontrola wydatków imprezy prowadzonej przez CKiP – Dni Gminy Żyraków.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2020-09-04

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 1030  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 1. Analiza przebiegu imprez organizowanych przez CKiP.
 2. Analiza działalności szkół, przedszkoli, żłobka w roku szkolnym 2019/2020, przygotowanie do nowego roku szkolnego - zagrożenia w szkołach.
 3. Informacja o zabytkach kultury z terenu Gminy.
 4. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2020-09-04

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 1030  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza przebiegu imprez organizowanych przez CKiP.
 3. Analiza działalności szkół, przedszkoli, żłobka w roku szkolnym 2019/2020, przygotowanie do nowego roku szkolnego - zagrożenia w szkołach.
 4. Informacja o zabytkach kultury z terenu Gminy.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-09-04

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  09 września 2020 roku (środa) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.
 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy .
 4. Analiza stawek podatkowych.
 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-07-15

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 800  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza struktur oświatowych, rozwój sportu szkolnego.
 3. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych).
 4. Analiza sprawozdania z programu ochrony nad zabytkami.
 5. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych.
 6. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, w tym: Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2020-06-03

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2019 rok (Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 rok)
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie:
 • raportu o stanie gminy Żyraków za 2019 rok
 • sprawozdania z działalności GOPS w Żyrakowie za rok 2019
 • oceny zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za 2019 rok
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2020-06-03

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 
 3. Kontrola umorzeń podatkowych, wpływów podatków i zaległości podatkowych za 2019 r.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-14

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy. Analiza cen surowców i materiałów siewnych.
 3. Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące członkami komisji, skorzystały z innej formy dostępu do informacji tj. protokołu z posiedzenia wraz z dokumentami będącymi przedmiotem posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:3070