Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-14

 Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 3. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
 4. Sprawy bieżące.  
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące członkami komisji, skorzystały z innej formy dostępu do informacji tj. protokołu z posiedzenia wraz z dokumentami będącymi przedmiotem posiedzenia.            

Przewodniczący Komisji

 Tadeusz Orłowski

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-05

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1400  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z działalności CKiP oraz Gminnej Biblioteki za 2019 rok oraz planów pracy na 2020
 3. Analiza sprawozdania za 2019 rok ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i planu  współpracy na rok 2020.
 4. Analiza sprawozdania Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o funkcjonowaniu za 2019 rok oraz planowanych działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2019
 • Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020 - 2022
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące członkami poszczególnych komisji, skorzystały z innej formy dostępu do informacji tj. protokołów z posiedzeń wraz  z dokumentami będącymi przedmiotem posiedzeń.               

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-05

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w  11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.  

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące członkami poszczególnych komisji, skorzystały z innej formy dostępu do informacji tj. protokołów z posiedzeń wraz  z dokumentami będącymi przedmiotem posiedzeń. 

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Drąg

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie

2020-02-25

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na działalność OSP.
 3. Kontrola GZGK – prace inwestycyjne (m.in. wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych).
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Waśko

 

Posiedzenie Komisji - 18 luty 2020

2020-02-10

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2019.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

Posiedzenie Komisji - 16 grudnia 2019 r.

2019-12-11

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji. 
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Elżbieta Drąg

 

 

Wspólne posiedzenie komisji - 17 grudnia 2019 r.

2019-12-11

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2019/2020
  3) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
  4) projektu budżetu Gminy Żyraków na 2020 rok
  5) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

 

Ogłoszenie - proace komisji

2019-10-14

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) Programu ochrony środowiska dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021z perspektywą do 2025 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
  2) projektu Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków
  3) projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  4) projektu uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w r. szk. 2018/19
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

OGŁOSZENIE

2019-10-14

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Elżbieta Drąg

O G Ł O S Z E N I E

2019-03-21

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym:
 1. Omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  1. zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.
  2. zmiany składu osobowego Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie.
  3. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2019 roku
  4. powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
  5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  6. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  7. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  8. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  9. zgody na udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
  10. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa ? Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  11. zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
  12. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
  13. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 2. Omówienie Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 3. Omówienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2018
 4. Informacja na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żyraków.

III. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:3072