Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-19

Informuję, że wznowienie (po ogłoszonej przerwie w dniu 18.12.2020 r.) posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Drąg

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-19

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy  w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wydatków na LKS za 2020 rok.
 3. Kontrola umorzeń podatkowych w związku z COVID.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

 Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

 

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-19

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 1500  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki za 2020 rok oraz plan pracy na 2021.
 3. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy :
 • projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

 

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-19

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym:

1)  informacja o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków na terenie gminy Żyraków

2)  omówienie pisma mieszkańców Straszęcina dot. prośby o ochronę przyrody na Osiedlu Śnieżka w obszarze chronionym programem „Natura 2000 Dolna Wisłoka z dopływami”.

 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w
Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2020-12-14

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godz. 13.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji na 2021 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2020-12-14

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wydatków na remonty dróg gminnych za 2019 rok
 3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2020-12-14

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2020-12-14

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 1130  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Informacja GOPS o pracy w zakresie pomocy społecznej w Gminie Żyraków.
 3. Opracowanie planu pracy na 2021 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji za 2020 r.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w roku szk. 2019/20.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2020-12-14

            Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2021 rok (w tym wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków).
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie m.in. projektów uchwał:

1) utworzenia Ośrodka Wsparcia Klubu „Senior+” w Gminie Żyraków i połączenia go  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żyrakowie

2) zmiany uchwały nr XXXVII/310/17 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrakowie

3) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Żyraków

4)Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w roku szk. 2019/20.

 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2020-11-27

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  01 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 1300 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”
 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 • przyjęcia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyraków na lata 2020-2025.
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2021 rok.
 • przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2021 rok.
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 • zmiany Uchwały nr XIX/215/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • przyjęcia przez Gminą Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2021.
 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 • wyznaczenia aglomeracji Straszęcin.
 • wyznaczenia aglomeracji Wola Żyrakowska.
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 • zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4078