Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

Program Rewitalizacji

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023 - sierpień 2018.

Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016 - 2023
okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

 


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu aktualizacji dokumentu:
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023


Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 17.08.2018 r. do dnia 24.08.2018 r. w następujących formach:
 

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@zyraków.pl wpisując w tytule "Konsultacje społeczne ? projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji".
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Żyraków, Żyraków 137,
  39?204 Żyraków, z dopiskiem: "Konsultacje społeczne ? projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji".
  c) bezpośrednio do pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w godzinach pracy Urzędu.
   

 2. Formularz zgłaszania uwag oraz projekt aktualizacji dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023", dostępne były od 17.08.2018 r.:
  ? w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39?204 Żyraków w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu;
  ? w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Żyraków (www.zyrakow.pl).
   

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Żyraków
 


Wójt Gminy Żyraków
stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Żyraków Uchwały Nr LVII/467/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr L/425/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i 43 pkt 1 ww. ustawy:

 1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39?204 Żyraków,  w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu;

 2. w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żyraków: zyrakow.pl/bip oraz oficjalnej stronie internetowej Gminy Żyraków, zyrakow.pl (załączniki poniżej).

  Pliki do pobrania:

 3. Uchwała Nr LVII/456/2018 Rady Gminy Żyraków z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/425/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023.

 4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023 ? sierpień 2018.

 5. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
   


Żyraków, dnia 20.09.2018 r.


OBWIESZCZENIE
o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023

Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje się do publicznej widomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023 jest dokumentem, innym niż wymienione w art. 46 ww. ustawy, dla których zgodnie z art. 47 przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
Pismem z dnia 16.08.2018 r., Wójt Gminy Żyraków wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o uzgodnienie stanowiska czy istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata  2016?2023. W piśmie z dnia 23.08.2018 r., znak: WOOŚ.410.1.79.2018.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu. Informację o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016?2023 udostępniono na oficjalnej stronie internetowej Gminy Żyraków: zyrakow.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żyraków: zyrakow.pl/bip oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków.


Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023

Uchwalony uchwałą Rady Gminy w Żyrakowie L/425/18 z dnia 09 kwietnia 2018


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Wilk
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:1096