Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o sesji w dniu 19.06.2024

2024-06-10

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 14.00 w budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu, Zawierzbie 62a.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2023 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2023 r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia szkół do udziału w projekcie własnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!” złożony w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FEPK.07.12-IP.01-001/23 na lata 2021-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/631/23 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 26. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Efektów jego realizacji w roku 2023.
 27. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.”.
 28. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 29. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 30. Wolne wnioski i zapytania.
 31. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 22.05.2024

2024-05-15

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku (środa) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Żyrakowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/631/23 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 12. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.

 

   Przewodnicząca Rady Gminy

             Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 24.04.2024

2024-04-23

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 roku (środa) o godz. 14.00 w budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu, Zawierzbie 62a.

Proponowany porządek obrad :

 Część I

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 Część II

 1. Uroczyste zakończenie kadencji 2018-2024.
 2. Zamknięcie sesji.

 

             

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 19.03.2024

2024-03-13

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 19 marca 2024 roku (wtorek) o godz. 14.00 w budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu, Zawierzbie 62a.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Wielka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Korzeniów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Straszęcin.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 10. Przyjęcie Stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2023.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2023.
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

             

   Przewodnicząca Rady Gminy

             Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 20.02.2024

2024-02-13

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 roku (wtorek) o godz. 14.00 w budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu, Zawierzbie 62a.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2024 roku.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie sesji.

 

   Przewodnicząca Rady Gminy

             Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 01.02.2024

2024-01-25

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  w dniu 01 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 14.00 w budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu, Zawierzbie 62a.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wielka.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Zawierzbie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Nagoszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Góra Motyczna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego nieruchomości należących do Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy działki położonej w miejscowości Żyraków, stanowiącej własność Gminy Żyraków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części działki położonej w miejscowości Bobrowa, stanowiącej własność Gminy Żyraków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części działki położonej w miejscowości Żyraków, stanowiącej własność Gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/631/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 19. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

             

   Przewodnicząca Rady Gminy

             Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 28.12.2023

2023-12-18

 O G Ł O S Z E N I E

 Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

  Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2024 rok:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
 • przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
 • odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
 • dyskusja
 • wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/601/23 Rady Gminy Żyraków z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/600/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22
  z dnia 23 grudnia 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu oraz sposobu ich rozliczania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia
  i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa
  i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie na 2024 rok.
 15. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za 2023 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.                                                                                                             

   Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 07.12.2023

2023-12-06

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  07 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz.  7.30  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 3. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          

   Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 27.11.2023

2023-11-20

Informuję, że  Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2024-2030.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/572/23 Rady Gminy
  w Żyrakowie z dnia 21 lipca 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok
  nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 12. Informacja o stanie realizacji przez Gminę zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 13. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

                                                                                                            

   Przewodnicząca Rady Gminy

             Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 25.10.2023

2023-10-18

Informuję, że  Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 października 2023 roku (środa) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żyraków, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/431/22 Rady Gminy Żyraków
  z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym   trybu konsultacji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku
  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 26. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 27. Wolne wnioski i zapytania.
 28. Zamknięcie sesji.   

Przewodnicząca Rady Gminy

        Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:24972