Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

AKTUALNOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

2021-09-06

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  13 września 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wiewiórka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Bobrowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Bobrowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Bobrowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Zasów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Żyraków, położonych w miejscowości Wola Wielka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Wola Wielka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej
  w miejscowości Zawierzbie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków na okres 29 lat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, stanowiącej własność Gminy Żyraków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl Wielki przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę Żyraków weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnie Socjalną „Radość” tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie Spółdzielnia Socjalna „Radość”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21
  z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za 2020 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Żyraków za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2021-07-13

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r. (czwartek)  o godz.  14.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
  i przystąpienie Gminy Żyraków do Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2021/2022 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci
  i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu
  w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 r. NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 7. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

       Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2021-06-10

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek)
o godz. 1400 w
  hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2020 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2020 r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 17. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020 r.”.
 18. Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 19. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-06

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godz. 1430 w  hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyraków na lata 2021-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyraków na lata 2021-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszarów: "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312-14+487 w miejscowości Róża i Zasów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyraków do wspólnej realizacji wraz z Gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
  w Jaśle, Projektu pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2020.
 15. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie sesji.                                                   

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

   Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2021-03-23

  Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek)  o godz.  14.30  w hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Debata na temat budowy sali gimnastycznej z zapleczem dla OSP i Stowarzyszeń we wsi Mokre.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do budowy sali gimnastycznej z zapleczem dla stowarzyszeń i OSP w Mokrem oraz zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych na realizację tego zadania.
 4. Zamknięcie obrad.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2021-03-19

  Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „ Straszęcin” w Gminie Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru „ Park przemysłowy – Straszęcin”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 13. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przypadających Gminie Żyraków.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-22

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 01 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w   Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2020.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
 • określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żyraków w 2021 r.
 1. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z póź.zm.).

 

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-22

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 01 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
 1. realizacji zadań za 2020 rok.
 2. zadania na 2021 rok.
 3. stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
 4. mapa zagrożeń.
 1. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 2. Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:
 1. zagrożenia pożarowe.
 2. zagrożenia powodziowe.
 3. stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 4. analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia
 1. Sprawy bieżące. 
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

 

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-02

  Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 r. (środa) o godz. 15.15 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 5. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2021-01-12

  Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 800 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2021 rok
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
  2. przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
  3. odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
  4. dyskusja
  5. wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
  6. głosowanie
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin.
 5. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie sesji.                                                                                  

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:11170