Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2022-09-23

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola GZGK (kontrola w terenie).
 3. Kontrola działalności hali sportowej w Żyrakowie za 2021 rok.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2022-09-20

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 10.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 3. Rozpatrzenie petycji Wójta Gminy Solina.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Elżbieta Drąg

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.)

 

O G Ł O S Z E N I E

2022-09-20

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.

 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy.

 4. Analiza stawek podatkowych.

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2022-09-20

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku (wtorek) o godz. 9.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.

 3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.

 4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.

 5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych
  i powiatowych.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2022-08-25

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w  świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o zabytkach kultury z terenu Gminy.
 3. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych)
 4. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, w tym projektów uchwał :

     1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków,

     2) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków - dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia,

     3) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2022/2023 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci
i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych 

 1. Sprawy bieżące
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559)

O G Ł O S Z E N I E

2022-06-08

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawie :
 3. uchwalenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin – ETAP A
 5. dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych.
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie :
 4. Raportu o stanie gminy Żyraków za 2021 rok.
 5. projektu uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie skargi przesłanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.   

  

Przewodniczący Komisji 

Elżbieta Drąg

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 8.00 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji i działań Izb Rolniczych na terenie gminy Żyraków – zaproszenie przedstawiciela kierownictwa.
 3. Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2022-05-26

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 11.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium, ocena wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4261