Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oferta realizacji zadania publicznego

2019-10-10

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta realizacji zadania publicznego

2019-10-10

Oferta realizacji zadania publicznego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu

2019-10-08

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi ... "

Informacja dla mieszkańców

2019-09-30

Informacja dla mieszkańców

w sprawie: wymiany kotłów

Obwieszczenie - Wody Polskie

2019-09-27

Obwieszczenie

w sprawie " wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami z autostrady A4..."

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2019-09-25

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

"w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 0006 Nagoszyn gmina Żyraków oznaczonej..."

Informacja - Wody Polskie

2019-09-25

Informacja

"w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych...:

 

Zapytanie ofertowe

2019-09-23

Zapytanie ofertowe

"Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej istniejącej roślinności zabytkowego parku w m.Zasów"

O G Ł O S Z E N I E

2019-09-13

 

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 20 września 2019 roku (piątek) o godz. 1300 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojeździe do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia      18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/414/2018 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/415/2018 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/416/2018 Rady Gminy w Żyrakowie                 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/25/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia           28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VII/76/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
 20. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie sesji.                   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-09-13

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w  Dworku w Żyrakowie (pkt 2), oraz w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie (pozostałe punkty proponowanego porządku obrad).

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola CKiP – wydatki.
 3. Kontrola realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku.
 4. Analiza stawek podatkowych.
 5. Sprawy bieżące
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący
      Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Żyrakowie
        Zbigniew Waśko

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:1733