Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oświadczenia majątkowe - Radni, Rozpoczęcie kadencji 2024-2029

Oświadczenia majątkowe

Radni Gminy Żyraków

Rozpoczęcie kadencji 2024-2029

13 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe - Radni, Rozpoczęcie kadencji 2024-2029

Debata nad raportem

Szanowni Mieszkańcy!


Przedstawiam Raport o stanie Gminy Żyraków za 2023 rok. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Rada Gminy będzie rozpatrywać Raport na sesji w dniu 19 czerwca 2024 r. Nad raportem odbędzie się debata, w której zabrać głos może także mieszkaniec gminy Żyraków. Mieszkaniec, który będzie chciał zabrać głos musi złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana będzie sesja, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy za 2023 rok.

12 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Debata nad raportem

Zarządzenie 85/2024

Zarządzenie AO.0050.85.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.

12 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 85/2024

Zarządzenie 83/2024

Zarządzenie Nr  AO.0050.83.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach sołtysa
i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żyraków w dniu
01 września 2024 r.   

12 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 83/2024

Zarządzenie 83/2024

Zarządzenie AO.0050.83.2024

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach sołtysa i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żyraków w dniu 01 września 2024 r.

12 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 83/2024

Informacja o naborze - Podinspektor/doradca ds. powietrza i energii

Wójt Gminy Żyraków

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

 

 Podinspektor/doradca ds. powietrza i energii - wymiar etatu 1/1

12 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Informacja o naborze - Podinspektor/doradca ds. powietrza i energii

Petycja z dnia 05-06-2024

11 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Petycja z dnia 05-06-2024

Protokół Nr II/2024

11 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Protokół Nr II/2024

Ogłoszenie o sesji w dniu 19.06.2024

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 14.00 w budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu, Zawierzbie 62a.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2023 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2023 r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia szkół do udziału w projekcie własnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!” złożony w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FEPK.07.12-IP.01-001/23 na lata 2021-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/631/23 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 26. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Efektów jego realizacji w roku 2023.
 27. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.”.
 28. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 29. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 30. Wolne wnioski i zapytania.
 31. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Bodzioch

10 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o sesji w dniu 19.06.2024

Ogłoszenie

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji  Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 800 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Omówienie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 3. Omówienie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2023 rok.
 4. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:

1) projekt uchwały w sprawie przystąpienia szkół do udziału w projekcie własnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!” złożony w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FEPK.07.12-IP.01-001/23 na lata 2021-2027.   

2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2023 rok.

3) projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz  Gminy Żyraków nieruchomości położonej
w miejscowości Żyraków .

4) projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz  Gminy Żyraków nieruchomości położonej
w miejscowości Żyraków .

5) projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych
w miejscowości Bobrowa.

6) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa.

7) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.

8) projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.

9) projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia
i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.

10) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy  Żyraków.

11) projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków.  

12) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

13) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

14) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

15) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23

z dnia 28 grudnia 2023 roku.  

16) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/631/23 Rady Gminy
w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

17) Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Efektów jego realizacji w roku 2023.

18) Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.”.

19) Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.

 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

                                                                                             Przewodniczący w/w Komisji

Rady Gminy w Żyrakowie

10 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie