Ochrona środowiska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan kontroli

2024-01-02

Plan kontroli

właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

na rok 2024 r.

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

2023-09-27

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Aby świadczyć usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z oczyszczani przydomowych, czyli usługi asenizacyjne, konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie:

 • osobiście do Urzędu Gminy w Żyrakowie,
 • listownie
 • elektronicznie (platforma e-PUAP)

Zezwolenie otrzymasz, jeśli:

 • dysponujesz odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości
 • będziesz wywozić nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska
 • wybrałeś stację zlewną, która będzie odbierać od ciebie nieczystości
 • nie masz zaległości podatkowych ani zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 • spełniasz wymagania, które ustanowiła Rada Gminy w Żyrakowie

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych (w oświadczeniu konieczne jest zawarcie klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.),
 3. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, (w oświadczeniu konieczne jest zawarcie klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.)
 4. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 107 zł - opłata za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Wniosek zezwalający na usuwanie drzew i krzewów

2018-11-08

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów, Pobierz dokument,
 2. tytuł prawny do gruntu (akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub oświadczenie),
 3. odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego),
 4. w przypadku wydania zgody na przesadzenie drzew lub krzewów wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania miejsca przesadzenia drzew lub krzewów na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 terenu, na który drzewa lub krzewy będą przesadzane.

Opłaty administracyjne

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty składa się w biurze Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 21 (I piętro),

kontakt:
tel. (0?14)683?12?21,
e?mail:

Tryb odwoławczy

Od decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Żyraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, z obowiązkiem wniesienia opłaty w znakach (znaczkach) skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 50 gr za każdy załącznik. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu na I piętrze, pok. nr 21., lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (39-204 Żyraków, Żyraków 137)

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 2. art. 47e ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 99 z 2001r., poz. 1079) w brzmieniu ustalonym przez art. 47 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085).

 

Wywóz nieczystości

2019-09-05
Wykaz przedsiębiorców posiadających pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Żyraków na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 1. FIRMA USŁUGOWA Grzegorz Kuzara,
  Grabiny 47, 39-217 Grabiny
  rodzaj działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych  
  data wygaśnięcia zezwolenia: 03.02.2031r.
 2. Firma usługowo transportowa STANWUK Dariusz Zieliśki,
  ul. Sobocińskiego 10, 39-200 Dębica
  rodzaj działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  data wygaśnięcia 22.08.2029 r.
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AKPOL" Andrzej Krzystyniak
  39-310 Radomyśl Wielki ul. Wałowa 26
  rodzaj działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  data wygaśnięcia: 10.11.2027

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Bogdan Rodzon
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:5691