Ochrona środowiska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz jednostek, które posiadają bądź uzyskały pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żyraków

2024-05-08

 

Lp.

 

Nazwa jednostki

Adres

NIP

Nr tel. kontaktowego

Data wygaśnięcia pozwolenia

Zakres działalności

1.

Firmy Usługowo – Transportowej „STANWUK” Dariusz Zieliński

Ul. Sobocińskkiego 10

39-200 Dębica

8721991580

500 207 999

 

22.08.2029 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2.

Akpol. Andrzej Krzystyniak

Radomyśl Wielki

Ul. Wałowa 26

39-310 Radomyśl Wielki

8720000765

14 6667325

 

10.11.2027r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

 

3.

Firma Transportowo – Usługowa

Kuzara Grzegorz

39-217 Grabiny 47A

8721911227

600 109 975

03.02.2031r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

4.

WCTRON Sp. z o.o.

Ul. Wyb. J Słowackiego 9, 50-406 Wrocław

8992863500

800 808 308

30.10.2033r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych przenośnych urządzeń sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych.

5.

Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik w spadku

39-218 Straszęcin 9A

8720002712

14 6803816

25.04.2034r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Plan kontroli

2024-01-02

Plan kontroli

właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

na rok 2024 r.

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

2023-09-27

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Aby świadczyć usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z oczyszczani przydomowych, czyli usługi asenizacyjne, konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie:

 • osobiście do Urzędu Gminy w Żyrakowie,
 • listownie
 • elektronicznie (platforma e-PUAP)

Zezwolenie otrzymasz, jeśli:

 • dysponujesz odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości
 • będziesz wywozić nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska
 • wybrałeś stację zlewną, która będzie odbierać od ciebie nieczystości
 • nie masz zaległości podatkowych ani zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 • spełniasz wymagania, które ustanowiła Rada Gminy w Żyrakowie

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych (w oświadczeniu konieczne jest zawarcie klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.),
 3. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, (w oświadczeniu konieczne jest zawarcie klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.)
 4. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 107 zł - opłata za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Wniosek zezwalający na usuwanie drzew i krzewów

2018-11-08

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów, Pobierz dokument,
 2. tytuł prawny do gruntu (akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub oświadczenie),
 3. odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego),
 4. w przypadku wydania zgody na przesadzenie drzew lub krzewów wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania miejsca przesadzenia drzew lub krzewów na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 terenu, na który drzewa lub krzewy będą przesadzane.

Opłaty administracyjne

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty składa się w biurze Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 21 (I piętro),

kontakt:
tel. (0?14)683?12?21,
e?mail:

Tryb odwoławczy

Od decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Żyraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, z obowiązkiem wniesienia opłaty w znakach (znaczkach) skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 50 gr za każdy załącznik. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu na I piętrze, pok. nr 21., lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (39-204 Żyraków, Żyraków 137)

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 2. art. 47e ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 99 z 2001r., poz. 1079) w brzmieniu ustalonym przez art. 47 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Bogdan Rodzon
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6311