Sprawy Budowlane

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Wymagane dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy

  1. Wniosek
  2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
   • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
   • charakterystykę inwestycji obejmującą:
    • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
    • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
    • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
  3. Załączniki do wniosku

Przy składaniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego są wymagane następujące dokumenty:

  • dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, o której mowa w pkt. I.1.,
  • raport lub informacja o przedsięwzięciu, w przypadku inwestycji mogących w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, stosownie do wymagań przepisów o ochronie środowiska.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych ? do 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty składa się w sekretariacie, pokój nr 21 (sekretariat),

kontakt:
tel. (14) 680 71 21,
e-mail: gmina@zyrakow.pl

Tryb odwoławczy

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową (Urząd Gminy w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Żyrakowie (I piętro), w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Żyraków.

Podstawa prawna

 • art. 50, 51, 52, 59, 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:inspektor ds. budownictwa Zbigniew Chmiel
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:7743