Ogłoszenie o sesji w dniu 29.06.2023 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 czerwca 2023

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2022 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2022r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowości Zawierzbie i Straszęcin - ETAP A.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz współdziałania przy realizacji ZIT w ramach Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku.
 22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2022.
 23. Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 24. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-06-19
Data publikacji:2023-06-19
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:376