Ogłoszenie o sesji w dniu 20.09.2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2023

Informuję, że  Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku (środa) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IX. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się to uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żyraków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 10. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

        Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-09-13
Data publikacji:2023-09-13
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:566