Ogłoszenie o sesji w dniu 28.12.2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2023

 O G Ł O S Z E N I E

 Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

  Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2024 rok:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
 • przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
 • odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
 • dyskusja
 • wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/601/23 Rady Gminy Żyraków z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/600/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22
  z dnia 23 grudnia 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu oraz sposobu ich rozliczania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia
  i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa
  i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie na 2024 rok.
 15. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za 2023 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.                                                                                                             

   Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2023-12-18
Data publikacji:2023-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:528