Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja meteo z dnia 08-12-2022

Ostrzeżenie meteo

z dnia 08-12-2022

8 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 08-12-2022

Zarządzenie 108/2022

Zarządzenie AO.0050.108.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych

8 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 108/2022

Zarządzenie 103A/2022

Zarządzenie AO.0050.103A.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie: sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminny Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok

8 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 103A/2022

Zarządzenie 106/2022

Zarządzenie AO.0050.106.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.

8 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 106/2022

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

 Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 7.00 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pok. nr 17.

  Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r.
 4. Kontrola dochodów gminy ze sprzedaży mienia komunalnego i udzielone bonifikaty.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Ankieta do Starategii Gminy Żyraków

Szanowni Państwo!

Trwają prace nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030. Serdecznie zapraszam do włączenia się i aktywnego udziału w ustaleniu kierunków rozwoju naszej Gminy. Każdy głos dla nas jest bardzo ważny. Ankieta pozwoli nam na  zbadanie i zdobycie wiedzy o Państwa oczekiwaniach, propozycjach czy wizji przyszłości Gminy. Na bazie otrzymanych wyników Państwa ankiet będzie tworzony projekt Strategii.

Akcja ankietowa potrwa do 31 stycznia 2023 r.

Zapraszam do wypełnienia ankiety.

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka

7 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Ankieta do Starategii Gminy Żyraków

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Bobrowa zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu  12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku wielofunkcyjnym w Bobrowej.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku
 3. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działki nr 1179 o pow. 0,07 ha należącej do mienia komunalnego gminy Żyraków.
 4. Wyrażenie zgody na służebność przejazdu, przegonu i przechodu przez działkę gminną.
 5. Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w sołectwie Bobrowa w 2022 r. i planowanych inwestycji na 2023 r.
 6. Informacja o 150 rocznicy wybuchu epidemii cholery w miejscowości Bobrowa i podjęcie decyzji o sposobie uczczenia.
 7. Sprawy różne.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi Bobrowa

Zuzanna Janora  

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sołtys wsi Mokre zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 1700 w Szkole Podstawowej w Mokrem.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wyrażenie zgody na nagrywanie zebrania wiejskiego w celu sporządzenia protokołu.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie z wykonanych zadań budżetowych za 2022 rok w Mokrem oraz planowane zadania na 2023 r.
 6. Wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działki nr 1621/80.
 7. Wyrażenie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu należącego do mienia komunalnego gminy Żyraków.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1715.

Sołtys wsi  Mokre

Agnieszka Czapiga

6 grudnia 2022
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe: Dostawa 226 sztuk toreb na laptopa 15.6’’ oraz 226 sztuk myszek bezprzewodowych

Zapytanie ofertowe

"Dostawa 226 sztuk toreb na laptopa 15.6’’ oraz 226 sztuk
myszek bezprzewodowych"

2 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: Dostawa 226 sztuk toreb na laptopa 15.6’’ oraz 226 sztuk myszek bezprzewodowych

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

Gmina Żyraków  spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” określa m.in, czy realizacja założeń zawartych w projekcie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” sprzyjać będzie racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, minimalizacji powstawania i emisji zanieczyszczeń do środowiska, w jaki sposób wpłynie ona na warunki życia mieszkańców oraz powstanie ewentualnie innych zagrożeń, a także w jaki sposób wynikające z niej zmiany wpłyną na ochronę walorów i procesów przyrodniczych oraz jakie niezbędne działania należy wykonać, aby dokonać łagodzenia skutków zmian klimatu.

Podstawą prawną projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” są normy zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) tzw. ustawa OOŚ. Ustawa ta transponuje do krajowego prawodawstwa przepisy Wspólnoty Europejskiej dotyczące postępowania w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. WE L 197 z 21.07.2001 r.). Zgodnie z art. 46 ustawy OOŚ, projekt strategii rozwoju ponadlokalnego wymaga przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”  jest dostępny pod linkiem http://www.bip.zyrakow.pl/. Ponadto Prognoza w wersji papierowej znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Żyraków w pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi lub wnioski do projektu Prognozy można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 07.12.2022 r. do 27.12.2022 r. w jednej z poniżej wybranych form:

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości „uwagi do Prognozy”, na adres e-mail: gmina@zyrakow.pl
 2. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy 39-204 Żyraków 137 w godzinach pracy Urzędu,
 3. w formie pisemnej na adres Urzędu 39-204 Żyraków 137.

 

2 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”