Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O G Ł O S Z E N I E

2020-07-16

Dofinansowanie fotowoltaiki z Programu "Mój Prąd"

O G Ł O S Z E N I E

2020-07-15

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 800  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza struktur oświatowych, rozwój sportu szkolnego.
 3. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych).
 4. Analiza sprawozdania z programu ochrony nad zabytkami.
 5. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych.
 6. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy, w tym: Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2020-06-10

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 900  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2019 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2019 r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za 2019 rok.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za 2019 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady

 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-22

Informuję, że Sesja rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020-2022.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2019.
 20. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019 rok”.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 22. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-06

Informuję, że w dniu 8 maja 2020 r. (piątek)  
o godz.  14.30 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 3. wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości
 4. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 5. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Obwieszczenie RDOS

2020-04-14

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-02-18

Informuję, że w dniu 25 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbędzie się Sesja Rady Gminy w Żyrakowie. 

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków. 
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów: „Skarpa”, „Przy drodze”, i „Przy Wisłoce” w miejscowości Żyraków. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 14. Wolne wnioski i zapytania. 
 15. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca Rady Gminy
 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-02-12

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2019.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-02-12

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
  a) realizacji zadań za 2019 rok.
  b) zadania na 2020 rok.
  c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
  d) mapa zagrożeń.
 3. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 4. Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:
  a) zagrożenia pożarowe.
  b) zagrożenia powodziowe.
  c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
  d) analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia
 5. Sprawy bieżące.  
 6. Zamknięcie posiedzenia.

           

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

 

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-01-24

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 15.00 w  Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pok. nr 17.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji. 
 3. Sprawy bieżące. 
 4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  

Elżbieta Drąg

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5620