Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

O G Ł O S Z E N I E

         Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach :
 3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2023 rok.
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żyraków.
 6. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 7. uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.
 8. dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 9. zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 10. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie polegające na zakupie węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.
 11. zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 12. Analiza projektu budżetu gminy na 2023 rok.
 13. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

28 listopada 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 roku (czwartek)  o godz. 13.45  w  Centrum Kultury i Promocji
w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

28 listopada 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza działalności szkół, przedszkoli, żłobka w roku 2022/2023 – zagrożenia w szkołach.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji za 2022 r.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 6. Sprawy bieżące
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

28 listopada 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że wznowienie (po przerwie) posiedzenia Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie rozpoczętego 21 listopada br. odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

28 listopada 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 13.30 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji na 2023 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

28 listopada 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja RZ.ZUZ.4210.460.2022.BS

Informacja

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przebudowa rowu melioracyjnego.

25 listopada 2022
Czytaj więcej o: Informacja RZ.ZUZ.4210.460.2022.BS

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.146.2022.ES

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

23 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.146.2022.ES

Zarządzenie 104/2022

Zarządzenie AO.0050.104.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków

23 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 104/2022

Informacja meteo z dnia 22-11-2022

Ostrzeżenie meteo

z dnia 22-11-2022

22 listopada 2022
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 22-11-2022

Obwieszczenie z dnia 22.11.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VIII. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków

Załącznik 1 - Projekt uchwały  - Data publikacji: 2022-11-29

Załącznik 2 - Rysunek  - Data publikacji: 2022-11-29

22 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 22.11.2022