Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 996/2, 1007/6 w miejscowości Góra Motyczna

Nieruchomości położone w Górze Motycznej przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
- działka nr 996/2   o powierzchni 0,03 ha (IiGK.6840.6.2.2020),
- działka nr 1007/5 o powierzchni 0,0173 ha  (IiGK.6840.6.7.2018).

7 września 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 996/2, 1007/6 w miejscowości Góra Motyczna

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie zwołane na dzień 20 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.   

Powodem zmiany miejsca posiedzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników obrad Komisji w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19.

 Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

6 września 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Zarządzenie 57/2021

Zarządzenie AO.0050.57.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Zawierzbie.

6 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 57/2021

Zarządzenie 56/2021

Zarządzenie AO.0050.56.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.

6 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 56/2021

Zarządzenie 55/2021

Zarządzenie AO.0050.55.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.

6 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 55/2021

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o zabytkach kultury z terenu Gminy.
 3. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl Wielki przez Gminę Żyraków zadania
  z zakresu pomocy społecznej.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Żyrakowie za 2020 rok.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Żyraków za 2020 rok.
 • projekt uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków.
 1. Sprawy bieżące
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

6 września 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  13 września 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wiewiórka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Bobrowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Bobrowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Bobrowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Zasów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Żyraków, położonych w miejscowości Wola Wielka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Wola Wielka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej
  w miejscowości Zawierzbie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków na okres 29 lat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, stanowiącej własność Gminy Żyraków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl Wielki przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę Żyraków weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnie Socjalną „Radość” tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie Spółdzielnia Socjalna „Radość”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21
  z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za 2020 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Żyraków za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

6 września 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 1 września 2021 roku do Wójta Gminy Żyraków wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.  „Młodzi adepci ochrony przeciwpożarowej – przyszłością jednostki OSP”.

W związku z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żyrakowie http://www.bip.zyrakow.pl/
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie: http://www.gminazyrakow.pl/,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, pisemnie w sekretariacie Urzędu, listownie na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, lub drogą elektroniczną: gmina@zyrakow.pl

 

3 września 2021
Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie 54/2021

Zarządzenie AO.0050.54.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

2 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 54/2021

Obwieszczenie z dnia 30.08.2021

Obwieszczenie

"Budowa instalacji do przerobu kopaliny w obrębie obszaru i terenu górniczego Straszęcin - Getryki..."

1 września 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 30.08.2021