Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie IiGK.6220.12.2022

Obwieszczenie

"Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 465"

21 października 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6220.12.2022

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 1300 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków;
 • Informacja ostanie realizacji przez gminę Żyraków zadań oświatowych w roku szk. 2021/22
 1. Sprawy bieżące
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

20 października 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku (czwartek) o godz. 14.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Straszęcin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wola Wielka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/374/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.  
 16. Informacja o stanie realizacji przez Gminę Żyraków zadań oświatowych w roku szk. 2021/22.
 17. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

    Maria Bodzioch

20 października 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Obwieszczenie IiGK. 6220.16.2022

Obwieszczenie

"Budowa zbiornika do magazynowania LPG o pojemności 30m3 wraz z rozbudową instalacji gazowej na gaz płynny realizowanego na działkach nr ew. 863/7 oraz 864/1 obręb 4 Korzeniów w miejscowości Korzeniów na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego Hekobentonity Sp. z o.o."

19 października 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK. 6220.16.2022

Ogłoszenie

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok"

18 października 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Obwieszczenie IiGK. 6733.21.2022

Obwieszczenie

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Ścieków w miejscowości Straszęcin"

18 października 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK. 6733.21.2022

Zarządzenie 88/2022

Zarządzenie AO.0050.88.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2o22 rok.

17 października 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 88/2022

Obwieszczenie IiGK.6220.15.2022

Obwieszczenie

"Budowa hali magazynowej z budynkiem socjalno-administracyjnym..."

17 października 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6220.15.2022

Zarządzenie 93/2022

Zarządzenie AO.0050.93.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żyraków.

17 października 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 93/2022

Zarządzenie 89/2022

Zarządzenie AO.0050.89.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie: przyznania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Żyraków.

17 października 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 89/2022