Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2021-10-27

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r. (środa) o godz. 1430 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza stawek podatkowych:
 • 1) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2022 rok
 • 2) projekt  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków   
 1. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • 1) projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”
 • 2) projekt uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków
 • 3) projekt uchwały zmieniający uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
 • 4) projekt uchwały zmieniający uchwałę nr II/13/18 Rady Gminy Żyraków z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
 • 5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”
 • 6) informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz o realizacji innych zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/21
 • 7) informacje  po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych.
 1. Sprawy bieżące, w tym omówienie pisma Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Dębicy dotyczącego nadania nazwy ronda przy zjeździe z autostrady A4 Dębica Zachód.
 2. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z póź.zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2021-09-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 września 2021 roku (poniedziałek) o godz. 8.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.
 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy .
 4. Analiza stawek podatkowych.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2021-09-13

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 20 września 2021 roku (poniedziałek) o godz. 9.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków. 
 3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.
 5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.                  

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2021-09-06

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie zwołane na dzień 20 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.   

Powodem zmiany miejsca posiedzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników obrad Komisji w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19.

 Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2021-09-06

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o zabytkach kultury z terenu Gminy.
 3. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Gminie Radomyśl Wielki przez Gminę Żyraków zadania
  z zakresu pomocy społecznej.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Żyrakowie za 2020 rok.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Żyraków za 2020 rok.
 • projekt uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków.
 1. Sprawy bieżące
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-27

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w   Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy. Analiza cen surowców
  i materiałów siewnych.
 3. Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.
 4. Sprawy bieżące, w tym omówienie Rocznego sprawozdania monitoringowego z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-27

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 07 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 3. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-25

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych.
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2020 rok.
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-25

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r. 
 3. Kontrola działalności świetlic wiejskich.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-25

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek)  o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania za 2020 rok ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Analiza struktur oświatowych, rozwój sportu szkolnego.
 4. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych)
 5. Analiza sprawozdania z programu ochrony nad zabytkami.
 6. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych.
 7. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 8. Sprawy bieżące
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

 

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:3236