Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-15

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece oraz Cechu Zdunów Polskich
 3. Rozpatrzenie skargi przesłanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 4. Rozpatrzenie skargi przesłanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Przewodniczący Komisji 

Elżbieta Drąg

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559)

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-09

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 8.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2021.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-09

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku (wtorek)  o godz. 9.30  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.  

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:

a) realizacji zadań za 2021 rok.

b) zadania na 2022 rok.

c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.

d) mapa zagrożeń.

3.Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:

a) zagrożenia pożarowe.

b) zagrożenia powodziowe.

c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).

d) analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia

4.Sprawy bieżące.  

5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2021-12-09

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) około godz. 15.30  (po zakończeniu posiedzenia wspólnego stałych komisji Rady Gminy) w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji na 2022 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2021-12-09

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) około godz. 16.00  (po zakończeniu posiedzenia Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy) w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.            

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2021-12-09

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa (..)
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z póź.zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2021-12-03

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.
 4. Kontrola wydatków i remontów dróg gminnych za trzy kwartały 2021r.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2021-12-03

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 800 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza działalności szkół, przedszkoli, żłobka w roku szkolnym 2020/2021, przygotowanie do nowego roku szkolnego - zagrożenia w szkołach.
 3. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji za 2021 r.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy: projekt uchwały
  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2021-10-27

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r. (środa) o godz. 1430 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza stawek podatkowych:
 • 1) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2022 rok
 • 2) projekt  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków   
 1. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • 1) projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”
 • 2) projekt uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków
 • 3) projekt uchwały zmieniający uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
 • 4) projekt uchwały zmieniający uchwałę nr II/13/18 Rady Gminy Żyraków z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
 • 5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”
 • 6) informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz o realizacji innych zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/21
 • 7) informacje  po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych.
 1. Sprawy bieżące, w tym omówienie pisma Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Dębicy dotyczącego nadania nazwy ronda przy zjeździe z autostrady A4 Dębica Zachód.
 2. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z póź.zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2021-09-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 września 2021 roku (poniedziałek) o godz. 8.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.
 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy .
 4. Analiza stawek podatkowych.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4075