Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2019-02-19

O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.

 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2018.

 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.

 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie
Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2019-02-18

O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na działalność OSP i LKS.

 3. Sprawy bieżące.

 4. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2019-02-15

O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:

  3. a) realizacji zadań za 2018 rok.
   b) zadania na 2019 rok.
   c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
   d) mapa zagrożeń.
  1. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.

  2. Informacja Komendanta OSP Gminy Żyraków:

  3. a) zagrożenia pożarowe.
   b) zagrożenia powodziowe.
   c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 1. Sprawy bieżące.

 2. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie
Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2018-12-07

O G Ł O S Z E N I EInformujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok

 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"
  b) poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2019 rok
  d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2019r.
  e) utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
  f) ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
  g) przyjęcia planu nad Żłobkiem Gminnym w Żyrakowie
  h) omówienie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2019-01-15

O G Ł O S Z E N I E
 


Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  a) uchylenia Uchwały nr LVIII/481/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  b) zmiany uchwały nr XVI/105/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków"
  c) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  d) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Zasów
  e) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Wielka
  f) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  g) wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków
  h) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn
  i) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  j) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  k) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa ? Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  l) nadania nazwy placowi na terenie miejscowości Wiewiórka
  m) nadanie nazwy rondu na terenie miejscowości Straszęcin
  n) ustalenia wysokości opłaty za wpisów rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  o) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  p) określenie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:3068