Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Uchwały

Uchwały

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie

Sesja XXVIII

2021-06-28

Uchwały XXVIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/286/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania

Uchwała Nr XXVIII/287/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVIII/288/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2020.

Uchwała Nr XXVIII/289/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr XXVIII/290/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr XXVIII/291/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

Uchwała Nr XXVIII/292/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • przyjęcia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych.

Uchwała Nr XXVIII/293/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • przyjęcia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych.

Uchwała Nr XXVIII/294/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Uchwała Nr XXVIII/295/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXVIII/296/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie:

 • zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.

Sesja XXVII

2021-05-25

Uchwały XXVII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 14 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/273/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków.

Uchwała Nr XXVII/274/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVII/275/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXVII/276/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyraków do wspólnej realizacji wraz z Gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Projektu pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju
  w Jaśle”.

Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyraków na lata 2021-2025.

Uchwała Nr XXVII/278/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyraków na lata 2021-2027.

Uchwała Nr XXVII/279/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312-14+487
  w miejscowości Róża i Zasów.

Uchwała Nr XXVII/280/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XXVII/281/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXVII/282/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Góra Motyczna.

Uchwała Nr XXVII/283/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXVII/284/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszarów: "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków.

 Uchwała Nr XXVII/285/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

 

Sesja XXV

2021-04-09

Uchwały XXV

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 29 marca 2021 r.

Uchwała Nr XXV/259/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXV/260/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXV/261/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXV/262/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022

Uchwała Nr XXV/263/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

Uchwała Nr XXV/264/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

Uchwała Nr XXV/265/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

Uchwała Nr XXV/266/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przypadających Gminie Żyraków.

Uchwała Nr XXV/267/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

Uchwała Nr XXV/268/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.

Uchwała Nr XXV/269/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2021 roku.

Uchwała Nr XXV/270/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru „ Park przemysłowy – Straszęcin”.

Uchwała Nr XXV/271/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XXV/272/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Sesja XXIV

2021-02-05

Uchwały XXIV

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 3 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/256/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr XXIV/257/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w spawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

 Uchwała Nr XXIV/258/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr XXIII/254/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku

 

Sesja XXIII

2021-02-05

Uchwały XXIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII/253/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie:

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin

Uchwała Nr XXIII/254/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie:

 • ustalenia uchwały budżetowej na rok 2021.

 Uchwała Nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie:

 • ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków

 

Sesja XXII

2021-01-11

Uchwały XXII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 23 Grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXII/242/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyznaczenia aglomeracji Wola Żyrakowska

 Uchwała Nr XXII/243/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • utworzenia Ośrodka Wsparcia Klubu „Senior+” w Gminie Żyraków i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żyrakowie

  Uchwała Nr XXII/244/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XXXVII/310/17 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrakowie.

   Uchwała Nr XXII/245/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Żyraków.

    Uchwała Nr XXII/246/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

    Uchwała Nr XXII/247/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

     Uchwała Nr XXII/248/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2021 r.

      Uchwała Nr XXII/249/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2021 r.

       Uchwała Nr XXII/250/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2021 r.

        Uchwała Nr XXII/251/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie Rady Gminy w Żyrakowie na 2021 r.

         Uchwała Nr XXII/251/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 23 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 

Sesja XXI

2020-12-22

Uchwały XXI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 02 Grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXI/226/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

 Uchwała Nr XXI/227/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XXI/228/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyraków na lata 2020-2025.

  Uchwała Nr XXI/230/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2021 rok.

  Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2021 rok.

  Uchwała Nr XXI/232/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XXI/233/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały nr XIX/215/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uchwała Nr XXI/234/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcia przez Gminą Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2021.

  Uchwała Nr XXI/235/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

  Uchwała Nr XXI/236/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyznaczenia aglomeracji Straszęcin.

  Uchwała Nr XXI/237/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyznaczenia aglomeracji Wola Żyrakowska.

  Uchwała Nr XXI/238/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

  Uchwała Nr XXI/239/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

  Uchwała Nr XXI/240/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia  30 grudnia 2019 roku.

  Uchwała Nr XXI/241/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 02 Grudnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

 

Sesja XX

2020-11-18

Uchwały XX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 28 Października 2020 r.

Uchwała Nr XX/218/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie:

 • ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2021 rok.

Uchwała Nr XX/219/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XXII/172/16 Rady Gminy Żyraków z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis.

Uchwała Nr XX/220/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr XX/221/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Uchwała Nr XX/222/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XX/223/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XX/224/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie:

 • wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020-2022.

Uchwała Nr XX/225/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Sesja XIX

2020-09-18

Uchwały XIX

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 11 Września 2020 r.

Uchwała Nr XIX/207/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żyraków na lata 2020-2023”.

Uchwała Nr XIX/208/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr XIX/209/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • zbycia majątku gminnego w postaci świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białych Certyfikatów”.

Uchwała Nr XIX/210/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.

Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XIX/212/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.

Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIX/216/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Dębickiego na realizację zadań własnych w infrastrukturze drogowej w miejscowości Straszęcin.

Uchwała Nr XIX/217/20 Rady Gminy w Żyrakowie  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego powiatu pn. „Ocena nośności istniejącego mostu na potoku Wiewiórskim w ciągu drogi powiatowej nr 1184R w km 17+980 w miejscowości Straszęcin”.

Sesja XVIII

2020-08-05

Uchwały XVIII

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 03 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/205/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XVI/105/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków”.

Uchwała Nr XVIII/206/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie:

 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2020/2021 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:9330